BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve YILDIZGÖRDÜ, Özgül YILMAZ KARAMAN
ROMA HAMAMLARININ AKUSTİK ÖZELLİKLERİ
 
Tarihi yapıların koruma ve restorasyon çalışmaları sürecinde genellikle görsel algılamaya dayalı kavramları göz önünde bulundurarak müdahale kararları alınmaktadır. Yapının özgün mimari özellikleri, malzemeleri zaman zaman orijinal halleri ile günümüze taşınırken, yapının yaşam süreci boyunca geçirdiği dönüşümler ile aldığı ekler de yapının vazgeçilmez bir parçası olabilmektedir. Bu türlü katmanlaşma örneklerinin görüldüğü en önemli yapılanmalar ise antik döneme tarihlenen arkeolojik alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan mekânsal algıyı oluşturan faktörler düşünüldüğünde, söz konusu ortamın algılanmasında görsel olduğu kadar işitsel özelliklerinin de önemli bir rolü olduğu görülerek; son yıllarda tarihi yapıların, özellikle antik dönem yapılarının akustik özelliklerinin yaşatılarak korunmasına yönelik çalışmalar dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, tarihi yapıların akustik özellikleri/özgün akustik ortamı, kültürel mirasın bir parçası kabul edilerek “arkeoakustik” başlığı altında değerlendirilmektedir. Arkeoakustik, ses ile arkeolojik alanlar, eserler veya peyzajlar arasındaki ilişkiyi araştıran multidisipliner bir alandır. Farklı yapı işlevleri ve tipolojilerinin akustik özelliklerinin incelenmiş olduğu ve/veya kısmen veya tamamen yok olmuş kültürel mirasın akustik ortamlarının canlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülerek sesin eski kültürlerdeki rolü araştırılmaktadır. Bu anlamda, önemle tiyatrolar ve dini mekanların akustik özelikleri üzerinde yoğunlaşan çalışmalar literatürde yer alırken; antik çağlarda yapı teknolojisinin yanı sıra eski gelenekleri ve inançları anlayabilmek adına önemli yapılardan biri olan Roma hamamlarının akustik özelliklerine dair yapılmış çalışmaların geri planda kaldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı “akustik miras” kavramı ışığında önemli yapılardan olan Roma hamamlarının akustik özelliklerine dair yaklaşımları ortaya koymaktır. Roma hamamları ile ilgili literatürde yapılmış olan kültürel, mimari, yapı malzemesi özellikleri, rekonstrüksiyon çalışmaları ile hamam yapılarının akustik özelliklerine dair yapılmış olan çalışmalar irdelenerek akustik parametreler çerçevesinde değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. ORCID NO: 0009-0001-9257-0136

Anahtar Kelimeler: Akustik miras, Arkeoakustik, Roma hamamları akustik 


Keywords: