BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübranur BEYAZIT, Hülya DEMİR
TÜRKİYE'DE İMAR AFLARI: MUĞLA ÖRNEĞİNDE İMAR BARIŞI YASASININ ANALİZİ
 
İnsanlık tarihinin en temel gereksinimlerinden biri olan barınma, ilk çağlardan itibaren hayati bir ihtiyaç olarak varlığını sürdürmüştür. Dünya genelindeki kıtlık, savaş, salgın hastalıklar gibi sebeplerle yapılan zorunlu göçler, refah düzeyi yüksek bölgelerde nüfus yoğunluğunun artmasına yol açmıştır. Ülkemizde 1950’li yıllardan sonra hızla artan sanayileşme, kırsal alanlardan kentsel bölgelere göçleri beraberinde getirerek barınma ihtiyacını karşılamak adına planlanmayan gecekondu yerleşimleri, düzensiz kentleşme ve izinsiz yapılaşma sorunlarını tetiklemiştir. Aksine, dönemsel olarak verilen imar affı kararları, kaçak yapı sorununu çözemediği gibi yeni af kararlarının çıkma olasılığı vatandaşları düzensiz yapılaşma konusunda cesaretlendirmiş ve sorunların devam etmesine yol açmıştır. Bu çalışma, 2018 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan 30425 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. Maddesi'nde yer alan 'İmar Barışı Yasası'nı farklı kılan unsurları SWOT analizi yöntemiyle detaylı bir şekilde incelemiştir. Çalışma kapsamında Muğla ili ve ilçelerindeki mülk sahiplerinin İmar Barışı Yasası'na olan talepleri karşılaştırılmış ve yapı kayıt belgeleri sınıflandırılmıştır. Ayrıca, coğrafi konum, nüfus yoğunluğu ve ekonomik durum gibi faktörler dikkate alınarak seçilen ilçelerdeki başvurular, yapı kullanım türlerinin sayısal ve alan bazında karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Sonuç olarak, imar barışının Muğla'daki mevcut yapılaşma ve gelecekteki planlama üzerindeki etkisini anlamak adına önemli bir bakış sunmaktadır. ORCID NO: 0009-0009-0466-3366

Anahtar Kelimeler: İmar affı, İmar barışı, İmar barışı yasası, Kentleşme, Muğla 


Keywords: