BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdulkadir SÖNMEZ, Gülay ZORER GEDİK
YAPI KABUĞU KONUMUNUN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ: OFİS YAPISI ÖRNEĞİ
 
Dünya genelinde ve Türkiye'de binalar enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle yapı tasarımında enerji verimliliğini sağlamak ve enerji tüketimini azaltmak oldukça önemli bir konu niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, enerji tüketiminin azaltılması için yapı tasarımındaki kararların kritik önemini vurgulamaktadır. Yapı tasarımında, enerji performansına etki eden etmenlerden biri yapı kabuğu tasarımıdır. Yapılan bu çalışma yapı kabuğu tasarımının yapının enerji tüketimine etkisini incelemektedir. Ofis yapıları, enerji tüketiminin yüksek olduğu yapılardandır. Bu bağlamda, ofis yapılarının yıllık enerji tüketimi üzerinde yapı kabuğunun konumunun etkisini anlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da yer alan Doğan Holding Yönetim Binası, çalışmanın yapılacağı bina olarak seçilmiştir. Bina, prekast cephe elemanlarından oluşan bir grid ile çevrili ve yapı kabuğu cepheden içeri çekilmiş bir tasarıma sahiptir. Çalışma kapsamında, mevcut durum enerji tüketimi analizi yapılmış ve yapı kabuğunun cepheden içeri çekilen konumunun enerji tüketimine etkisi incelenmek üzere bir senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryo, yapı kabuğu cepheden içeri çekilmemiş olsaydı ve klasik cephe düzeniyle tasarlanmış olsaydı enerji performansının nasıl değişeceğini simüle etmektedir. Çalışma, mevcut yapı kabuğunun analizini ve yapı tasarımında bulunan yapı kabuğunu saran prekast cephe elamanlarının oluşturduğu gridin enerji tüketimine etkisini incelemek amacıyla belirlenen adımları içermektedir. Bu adımlar arasında, yapı bulunduğu yerin çevresel verilerinin incelenmesi, mevcut yapının tasarım ve yapı kabuğu özelliklerinin analizi, iç ortam konfor koşullarının belirlenmesi, mevcut yapı kabuğunun enerji performansının hesaplanması, yapı kabuğunun konumunun değiştirilmesi ve enerji etkinliğinin değerlendirilmesi bulunmaktadır. Çalışmanın elde ettiği sonuçlar, yapı kabuğu konumunun enerji tüketimine olan etkisini ortaya koyarak, gelecekte enerji tasarruflu bina tasarımlarında yönlendirici olmayı amaçlamaktadır. ORCID NO: 0009-0003-2590-5076, 0000-0003-4101-3644

Anahtar Kelimeler: Yapı Kabuğu, Enerji Etkin Yapı, Binalarda Enerji Performansı, Ofis Yapısı 


Keywords: