BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif DEVRİM, Kunter MANİSA
YENİDEN İŞLEVLENDİRME KAPSAMINDA SU KULELERİ
 
Hayatın en önemli unsuru olan su, canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel ve kritik bir ihtiyaçtır. Öyle ki, tarih boyunca yerleşim yerlerinin su kaynaklarına yakın kurulması öncelikli olarak tercih edilmiştir. Toplumların su ihtiyacı tarihsel süreç içerisinde farklı yapılarla karşılanmıştır. Şehirleşmenin temelini oluşturan suyun, kullanıcıya ulaştırılmasında su kemerleri, su yolları, sarnıçlar ve su kuleleri gibi birçok yapı kullanılmıştır. Endüstri mirası örneklerinden olan su kuleleri, suyun depolanması ve dağıtılması için önemli bir araç olarak kabul edilmiştir. Bu kuleler, hem mimari açıdan ilgi çekici hem de teknik açıdan önemli yapılar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak dünya nüfusundaki artış, gelişen teknoloji, altyapı değişiklikleri, bakımsızlık benzeri etkenler günümüzde çok sayıda su kulesinin özgün işlevini yitirmesine neden olmuştur. İlgili tarihi yapıları atıl durumda kalmaktan ya da yıkılmaktan kurtararak sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için yeniden işlevlendirme projelerine başvurulmaktadır. Bu tarz projeler, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurarak şehirlerin çevreci bir yaklaşımla gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yeniden işlevlendirilen su kuleleri konutlar, ofisler, kültür merkezleri ve diğer çeşitli amaçlara hizmet eden mekânlar haline getirilmektedir. Bu bağlamda, endüstri mirası kapsamındaki su kulelerinin yeniden işlevlendirilmesi, bir taraftan tarihî mirası koruma açısından bir taraftan da sürdürülebilir şehir planlaması bakımından önemli bir konudur. Çalışmanın temel amacı, su kulelerinin yeniden işlevlendirilmesini örnekler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyerek, bu yapıların mevcut potansiyelini anlamak ve farklı alanlarda nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirlemektir. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Araştırma ve Planlama Programında ikinci yazar danışmanlığında yürütülen ve birinci yazara ait "Yüksek Lisans Tezi"nden üretilmiştir. ORCID Kimliği: 0000-0001-9045-4337, 0000-0002-8209-0905

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Su Kuleleri, Su Yapıları 


Keywords: