BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem Dilan DAVUTOĞLU
ANKARA MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ (MACUN MAHALLESİ) KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN YENİ ŞEHİRCİLİK AKIMI İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kent dokusunu oluşturan ögelerin zaman içerisinde fiziksel koşullara bağlı olarak sürekli bir değişim ve gelişim ihtiyacı doğurması nedeni ile, tahrip olan, bozulmaya uğramış ve çökmüş kentsel alanların toplumsal, fiziksel ve çevresel şartlarını iyileştirmek amacı ile yapılan kapsamlı faaliyetlerin bütününe kentsel yenileme denir. Kontrolsüz büyüme ve plansız gelişmeyi önlemek için ortaya çıkan farklı şehircilik akımlardan biri de Yeni Şehircilik Akımıdır. Sürdürülebilir tasarım ve kentleşmeyi benimseyen bu akımın ilkelerinin hedefi; insan yaşamını kolaylaştırmak, doğru konumlandırılmış kamusal ve ticari alanlara erişim kolaylığı sağlamak, hizmet koşullarının ve erişilebilirliğin iyileştirilmesi, mekânsal ve sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için olanak sağlayan kentsel tasarım projeleri ortaya konulmasına yardımcı olmaktır. İnsan odaklı, yürünebilir ve erişilebilir, düzenlenmiş çevreye sahip, kolay ulaşım imkanları olan ve kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını kendi sınırları içerisinde karşılayabilen, kent içinde kent oluşturan alanlar, insan ölçeğini baz alarak hazırlanmış projeler kentin yaşanılabilirliğini arttırır. ‘‘Planlama, kenti oluşturan yapıyla ilişkili fiziksel sistemlerin, çevreyle ilişkili çevresel sistemlerin ve insanla ilişkili sosyoekonomik sistemlerin sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu sürekliliğin sağlanması, günlük yaşantının kesintiye uğramadan devam ettirilmesi açısından oldukça önemlidir’’ (Bourne, 1976). Bu çalışma, yoğun yapılaşmanın bir örneğini oluşturan Ankara İli Yenimahalle İlçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kentsel dönüşüm projesi örneği ile sınırlandırılarak, yenileme çalışmaları sonucunda elde edilen veriler, Yeni Şehircilik Akımının temel ilkelerine uygunluğu kapsamında, sürdürülebilirlik, insan odaklılık, mekan organizasyonuna bağlılık ve yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturma bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenileme, Yeni Şehircilik Akımı, Sürdürülebilir Tasarım 


Keywords: