BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bülent CENGİZ, Bayram KAYA
KENTSEL KAMUSAL DIŞ MEKAN ODAK ANLAYIŞIYLA MEYDAN TASARIMI
 
Meydanlar; kentsel kamusal açık mekanları içerisinde yer alan ve en etkin kullanılan bir mekân olarak değerlendirilmektedir. İlk çağlarda beri ve hızlı kentleşme ile birlikte gelişen ve sürekli değişim içinde olan, farklı sosyal, kültürel, ekonomik sınıflardan insanların bir araya gelerek ve bütünleşerek her türlü kültürel, sosyal paylaşımlarda bulunma imkânı veren, kent halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamasına olanak sağlayan, kamusal yaşamın aracı olarak görülen bir mekandır. Tarihsel süreçte meydanlar özel öneme sahiptir. Meydanlar, taşıdıkları anlam katmanları ile kentlinin bilincinde ve yaşamında yer alma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda kamusal alanın mekânsal boyutu olan meydanlar, insanların birbirleriyle etkileşimine ve kentsel yaşamın canlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayan mekanlardır. Bu kapsamda, çalışma alanı olarak seçilen Bartın’da Kanlıırmak Caddesi üzerinde bulunan ve kentin önemli imgelerinden birisi olan Ulus Durağı’nın kamusal alana dönüştürülerek, meydan tasarım ilkeleri çerçevesinde “Meydan Tasarım Önerisi” geliştirilmiştir. Meydan tasarım önerisi ile birlikte kullanıcıların sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çevresiyle bütünleşen, çeşitli işlevleri bir arada barındıran bir meydanı olarak yeniden değerlendirmek; anlam, işlev ve biçim kazandırmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda kentteki açık yeşil alan düzeyini artırmak, insanların boş zamanlarını geçirebileceği, dinlenebileceği ve çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapabileceği mekânlar oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini artırmak amacıyla, yeniden işlev kazandırma, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyileştirilmesi ile birlikte meydanının Bartın’a kazandırılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: meydan, kamusal mekan, tasarım 


Keywords: