BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÖNDER, Hatice AYDOĞDU
KENTSEL YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YAĞMUR BAHÇELERİ
 
Çevre sorunlarının artmasıyla doğal kaynakların her geçen gün azalması sürdürülebilir kent kavramı gündeme getirmiş, peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Gelecekte yaşanacak en önemli sorunlardan biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalmasıyla gelişecek olan su kıtlığıdır. Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu bir doğal kaynak olan suyun verimli ve ekonomik kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı ekosistemlerin korunması ve bu bağlamda sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır. Buradan hareketle, yağış suları doğal su döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır. Yağış suyunun verimli olarak yönetiminin sağlanması, yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik ve ekolojik boyutta fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir konudur. Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetimiyle geliştirilen kentsel peyzaj tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, su çayırları, su tutma bahçeleri ve yağmur bahçeleri olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak iklim bölgeleri için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten beri alternatif yöntemlerden biri olan yağmur suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçla bildiride kentsel peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmış, kentsel alanlarda ekolojik tasarım kapsamında kentsel yağmur suyu yaklaşımları ve yağmur bahçeleri incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında; kentsel sürdürülebilirlik çerçevesinde yağmur bahçelerinin yeri ve önemi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Su Yönetimi, Kentsel Yağmur Suyu Yaklaşımları, Yağmur Bahçeleri 


Keywords: