BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna SARAÇOĞLU KAYA
NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN POLİMERİK NANOJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Günümüzde nanoteknolojik uygulamalar için mühendislik, tıp ve sağlık alanında (sensörlerde, ilaç üretimde kullanılan cihazlarda, ayırma sistemlerinde adsorban olarak, biyoreaktörlerde hücre kültürü materyali olarak v.b.) kullanılmak üzere üretilen pek çok materyal bulunmaktadır. Bu materyaller organik, inorganik veya biyolojik yapıda olabilir. Yapılan çalışmalar organik ve polimerik yapıda olan materyallerin çalışmanın amacına yönelik olarak kolay bir şekilde sentezlenip modifiye edilebildiğini göstermektedir. Bu materyaller aynı zamanda yüksek kimyasal ve mekanik kararlılığa da sahip olabilirler. Nano yapıda elde edilen bu materyallerin karakterizasyonu için tanımlama sistemlerinin zaman içerisinde oldukça gelişmesi bu materyallerin sentez ve uygulamalarındaki gelişimleri de mümkün kılmıştır. Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) bu tanımlama sistemlerinden yalnızca ikisidir. Bu çalışmada yüzeyinde hidroksil gruplarını barındıran ve bir çok farklı fonksiyonel gruba sahip olacak şekilde modifiye edilebilir gliserol dimetakrilat bazlı eşboyutlu nanojel yapıda partiküller presipitasyon polimerizasyonu yöntemi ile sentezlenerek özgül yüzey alanı ve gözeneklilik özellikleri Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile ortalama partikül boyutu Dinamik Işık Saçılmayı yöntemi (DLS) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile yapısal analizi ise Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) ile saptanmıştır. Polimerik gliserol dimetakrilat bazlı eşboyutlu nanojel partiküllerin özgül yüzey alanı 0.71 m2/g ve ortalama gözenek hacmi 0.02 ml/g ve ortalama gözenek çapı 101 nm olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalama partikül boyutu ise 54 nm olarak ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nanomateryal, Polimerik Nanojel, Presipitasyon Polimerizasyonu, Nanojel 


Keywords: