BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bülent İbrahim TURAN
ÖN TASARIM AŞAMASINDA PİYADE TİPİ TEKNELERİN GÖVDE FORM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
 
Piyade tipi tekneler Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ne özgü tekneler arasında yer almakta olup, uzun yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmışlardır. Günümüzde ağırlıklı olarak gezinti tenezzüh veya balıkçılık amacıyla kullanılan piyadelerin yanı sıra özel yat veya hizmet teknesi olarak kullanılan piyadelere de rastlamak mümkündür. Çoğunlukla 6-12 metre aralığında tam boyda, ahşaptan imal edilen piyadeler tıpkı Bodrum Guletleri, aynakıç tipi tekneler ve tırhandil tipi teknelerde olduğu gibi omurganın alt kısmında boyuna salmaya ve söz konusu tekne tiplerine benzer orta formuna sahiptir. Öte yandan, kıç kısmında yer alan muska şeklindeki üçgen ayna ve yatık baş formu, piyadelerin ayırt edici karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Üretildiği ve kullanıldığı bölgelerin denizcilik kültürü açısından büyük önem taşıyan piyade tipi tekneler ile ilgili yapılan araştırma sayısının az olmasına bağlı olarak, literatürde bu gövde formunun karakteristik özelliklerini kapsayan veriler yok denecek kadar azdır. Bu sebeple piyadelerin gövde formlarının hidrostatik karakteristik özelliklerinin araştırılması, bu tekne tiplerinin tasarım aşamasında kullanılabilecek verilerin elde edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu araştırmada boyları 7,10 metre ile 11,50 metre arasında değişen toplam 17 adet piyade tipi teknenin gövde formları incelenmiş, form katsayılarının yanı sıra ve toplanan verilerden boyutsuz oranlar ve grafikler elde edilerek bu tekne formunun karakteristik özellikleri ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda LOA/B, LOA/LWL, B/BWL, f/T, LOA-Deplasman hacmi grafiği, LWL-Islak Alan grafiği, gövde form katsayıları ve LCB (%) değerleri elde edilmiştir. Söz konusu katsayı ve oranlar, piyade tipi tekne gövdesinin ön tasarım sürecinde kılavuz olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bununla birlikte sonuçların, bu özel gövde tipi ile ilgili olası araştırmalara öncülük etmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Piyade tipi tekne, Yat tasarımı, Gemi inşa mühendisliği, Tasarım süreci, Gövde form karakteristikleri 


Keywords: