BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice ÖĞÜTCÜ, Yasemin NUMANOGLU CEVİK
PETROL İLE KONTAMİNE OLMUŞ ALANLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN MALDI-TOF MS YÖNTEMİ KULLANILARAK TANIMLANMASI
 
Dünyada çok sık karşılaşılan çevresel sorunlardan birisi de toprakların polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHs-petrol hidrokarbonları) ile kontaminasyonudur. PAH'lar, organik bileşiklerin geniş ve çok fazla çeşitini içermektedir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 16 PAH'ı canlılarda toksik, kanserojen ve mutajenik etkilere neden olduğundan öncelikli tehlikeli maddeler kategorisinde sınıflandırmıştır. PAH’lar canlıların bir kısmında toksik etki gösterir iken bazılarının ise besin maddesini oluşturmaktadır. Mikroorganizmalar özellikle de bakteriler bu kirletici ajanları karbon kaynağı olarak kullanmakta ve metabolik faaliyetlerinde gerekli olan enerjiyi de bu maddelerden sağlamaktadır. Son yıllarda biyolojik iyileştirme çalışmalarında kullanılmaları oldukça önem kazanmış olup özellikle PAH’ları en iyi oranda parçalama özelliğine sahip yeni yerel bakteri türlerini araştırmaya yönelik çalışmalara da yoğunluk verilmiştir. Petrol hidrokarbonlarını biyolojik yolla degredasyonunu yapan mikroorganizmalar farklı ortamlardan özellikle de petrol ile kirlenmiş alanlardan izole edilmektedir. PAH’ları parçalayan bakteriler ise; toprak, deniz, tatlı su habitatlarında yoğun bir şekilde yayılış göstermekte ve özellikle hidrokarbonlarla kirlenmiş toprakların biyoremediasyonunda (biyolojik yolla parçalanmasında) kullanılmaktadır. Bu çalışmada eski petrol rafineri bölgesinde petrol ile kontamine olmuş alanlardan toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinden elde edilen izolatlar MALDI-TOF MS yöntemi kullanılarak tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda 9 cinse ait 16 farklı bakteri türü; Sphingobacterium thalpophilum, Aeromonas enteropelogenes, Cupravidus necator (2), Brevibacterium casei, Thauera linaloolentis, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaliticus , Bacillus pumilus, Bacillus megaterium, Bacillus altitudinis, Bacillus sonorensis, Bacillus subtilis ssp. spizizenii, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter cloacae, Bacillus subtilis ve Acinetobacter pittii tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bu izolatlar petrol hidrokarbonları ile kirlenmiş topraklarda yaşayabilir. Bu nedenle tanımlanan izolatların petrol kirliliği olan toprakların biyoremediasyonunda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Petrol, Bakteri, MALDI TOF MS, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs), Biyoremediasyon 


Keywords: