BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike DOĞAN, Mehmet TOPAY
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLERDE YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN FONKSİYONLARI
 
Araştırmalara göre Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentlerde yaşadığı bu oranın yıllar içerisinde hızla artacağı öngörülmektedir. Kentlerin plansız şekilde giderek büyümesi ve kentli nüfusunun hızla artması nedeniyle, çevre dostu, sürdürülebilir kentlerin planlaması ve tasarımı daha zor hale gelmiştir. Ayrıca yaşanan değişimler yani nüfus artışı, kentleşme, salgın hastalıklar gibi son dönemde Dünya’yı meşgul eden konuların kentlerin, hassas ve kırılgan yapılarını daha net ortaya koyduğu görülmüştür. Bu durum sürdürülebilir bir kent planlamasını zorunlu hale getirmiştir. Nüfus artışı ve kentleşme gibi toplum sağlığını olumsuz etkileyen ve kentler üzerindeki baskıyı artıran etkenler aynı zamanda kentsel alanlarda ve kent dokusundaki yeşil alanların azalmasına ve kentlerin ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, türlerin yaşam alanlarının yok olması gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Yeşil altyapılar ise doğal ve kültürel alanlarda, ekolojik, işlevsel ve sürdürülebilir değerleri bir arada bulunduran sistemlerdir. Yeşil altyapı sistemi, kentsel ve doğal alanlarda iklimsel zorlukları ve kentleşmenin neden olduğu sorunları çözümde gerekli altlığı sağlayan sistemli ağlar bütünü olarak tanımlanabilir. Yeşil altyapıların, çeşitli faktörlerin kentler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri azaltabileceği ve ekolojik çözümler sunabileceği düşünülmektedir. Çünkü yeşil altyapı sistemleri sürdürülebilir bir kentin en önemli unsurlarından bir tanesidir ve son dönemlerde sürdürülebilir bir kentleşme modeli için yeşil altyapı sistemlerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar dikkate alınarak bu çalışmada yeşil altyapı kavramına, bileşenlerine ve uygulamalarına ifadesel olarak yer verilmiş ve kentsel yeşil altyapı sistemleri ile sürdürülebilir kent ilişkisi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Altyapı, Sürdürülebilirlik, Kent 


Keywords: