BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine İlay KADAKAL, Oya AKIN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN KORUMA ALANLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, DATÇA ÖRNEĞİ
 
Birbirinden farklı birçok tanıma sahip olan turizm; yeme-içme gibi insan yaşamındaki temel bir ihtiyaç sebebiyle değil, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkarak ve dönüşüm göstererek var olan bir olgudur. Sahip olduğu potansiyeli ile turizm bugün dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir olan turizm; kent mekanında,fiziksel ve sosyo kültürel yapıda kendisini gösterir. 1980 sonrası ulaşım ve iletişim alanında meydana gelen gelişmelere koşut sınır ve mesafelerin önemini kaybetmesi; turizm taleplerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Tarihsel süreç içerisinde dünyadaki politikalar ve eğilimler ile değişim göstererek, günümüzdeki halini almıştır. Turizm önceleri aristokrat ve üst sınıfının sahip olduğu bireysel bir aktivite iken sanayi devrimi sonrası kitle turizmi ile topluma yayılmış ve ardından sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkması ile kültürel turizm, doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerine yerini bırakmıştır. Bu olgu özellikle tarihi kentsel ve kırsal alanların bu yeni anlayış doğrultusunda talep görmesine neden olmuştur. Bu taleplerin kent çeperinde doğru yönlendirilmesi ve planlamasının yapılması konusu önem içermektedir. Dünyada artarak devam eden turizm faaliyetlerinin doğal ve sosyo-kültürel kaynaklar üzerinde sahip oldukları turist potansiyel kitlesi, bölgede arz-talep doğrultusunda değişimlere sebep olur. İnsanlığın; önceki yaşamsal mekanlara, yaşayışlara, şehirlere, kültürlere olan merakı ile şekillenen “kültürel turizm”, mekanı olumlu etkileyerek stratejik bir noktada potansiyel kazandırabileceği gibi, kontrolsüz etkilere neden olarak sahip olduğu kültürel değerlerini aşındırarak mekanı kimliksizleştirebilir. Çalışma kapsamında koruma alanı üzerinde sürdürülen turizm faaliyetlerinin alana olan etkileri üzerine değerlendirme yapılmakta olup, Datça İlçesi üzerinde alan değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Kültürel Turizm, Koruma Alanı, Kültürel Miras, Datça 


Keywords: