BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinan TUNÇ, Senem YAZICI GÜVENÇ, Emine Can GÜVEN, Gamze VARANK
ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE ZEYTİN KARASUYUNDAN ORGANİK MADDE GİDERİMİNDE PEROKSİDİSÜLFAT VE PEROKSİMONOSÜLFAT OKSİDANTLARININ ETKİSİ
 
Yüksek konsantrasyonda organik madde ve dirençli kirletici içeriğine sahip zeytin karasuyu zeytin yağı üretimi sırasında oluşan bir yan üründür. Zeytin karasuyu içeriğinde bulunan yağlı bileşenler, tanninler, polifenoller ve polialkoller gibi fenolik bileşikler nedeniyle yüksek toksisiteye sahip olup doğal sularda renk, kötü koku gibi fiziki problemlere de neden olduğundan kontrollü bir şekilde bertarafı gerekmektedir. Kontrollü bertaraf edilmemesi halinde yer altı ve yüzey sularında kirliliğe neden olma, toprak kalitesini üzerinde yaşayan bitkilere zarar verecek şekilde kötü yönde etkileme gibi çevresel riskler taşımaktadır. Bu çalışmada, zeytin karasuyunun yüksek organik içeriğinin etkili bir şekilde giderimi için elektrokoagülasyon (EC) prosesini destekleyen oksidantlar kullanılarak bir arıtma prosesi uygulanmıştır. Proses düzeneğinde geçiş metali olarak demir elektrot tercih edilmiştir. Elektrokoagülasyon prosesinin verimini arttırmak için yüksek oksitleyici potansiyele sahip peroksidisülfat (PS) ve peroksimonosülfat (PMS) oksidantları kullanılmıştır. Oksidantların elektro sistem içerisinde aktive olması sonucu ortaya çıkan sülfat ve hidroksil radikalleri zeytin karasuyundan organik madde giderimi sağlamıştır. UV ışınları altında 254 nm dalga boyunca yapılan ölçümler ile organik maddeyi temsilen UV254 parametresi kullanılmıştır. EC-PS ve EC-PMS prosesleri UV254 giderim verimleri üzerinden değerlendirilmiştir. Optimum şartlar altında (pH:4, PS veya PMS dozu: 5 g/L, elektrik akımı: 2 A ve reaksiyon süresi: 30 dk) UV254 giderim verimleri EC-PS ve EC-PMS için sırasıyla % 87.7 ve % 83 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zeytin Karasuyu, Elektrokoagülasyon, Peroksidisülfat, Peroksimonosülfat 


Keywords: