BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike DOĞAN, Mehmet TOPAY
KENTSEL ALANLARDA YAĞMUR SUYU VERİMLİLİĞİ İÇİN BİR UYGULAMA YAĞMUR BAHÇELERİ
 
Dünya’daki tüm canlılar için su, hayati ve bir o kadar da kısıtlı bir kaynaktır. Nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte bütün doğal kaynaklar üzerinde oluşan çevresel etmenlerin baskısı su kaynakları için de artmış ve kaynakların sürdürülebilirliği tehlike altına girmiştir. Ayrıca kaynakların yeryüzü üzerinde dengeli dağılmaması bu konuda bir planlamayı gerekli kılmıştır. Su uygarlıkların tarihi boyunca gelişme süreçlerinde önemli bir rol üstlenmiş kentleşme sürecinin belirleyici etmenlerinden biri olmuştur. Bu nedenle sürdürülebilir bir koruma kullanma planının ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda yağmur suyunun sürdürülebilir yönetiminin ve verimliliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Kentsel alanlarda yağmur suyu doğru yönetilmezse sel, taşkın, erozyon gibi sorunlara yol açması kaçınılmazdır ve bu durum toprak verimliliğini de önemli ölçüde düşürmektedir. Yağmur bahçeleri ise kentsel alanlar ve özellikle de konut bahçeleri için doğal bir su kaynağı olan yağmur suyunun sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşümünü sağlamaya yardımcı hem ekolojik hem ekonomik bir uygulamadır. Ayrıca yağmur bahçeleri kent tasarımı için ekolojik bir tasarım yaklaşımının benimsenmesini sağlayan, doğanın model alındığı ve doğal süreçlere uyumlu çözümlerin sunulduğu bir uygulamadır. Yağmur bahçeleri ile yüzey akışı sağlanırken aynı zamanda oluşturulan hendeklerde çeşitli bitki türleri yetiştirilebilmekte ve sulama suyu gibi günlük kullanımlar için su depolanabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kentsel alanlarda yağmur suyunun verimliliğinin sürdürülebilir ve ekolojik olarak sağlanması için neler yapılabileceği ile ilgili bir literatür taraması yapılmış ve bu kapsamda etkili bir yöntem olduğu düşünülen yağmur bahçelerinin fonksiyonları yapımı ve uygulama esasları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Alan, Yağmur Suyu, Yağmur Bahçeleri 


Keywords: