BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aytaç YILDIZ, Aysel KARAGÖZ
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ AHP TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Küresel ve rekabetçi bir iş ortamında, firmaların hayatta kalmak ve rekabet avantajı elde etmeleri için sürekli yeni ürün akışı sağlamaları ve maliyetleri kontrol ederken pazara hızlı bir şekilde yenilikçi ürünler sunmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak, kendi iş ortamlarına uygun kaynakları satın alarak ve dağıtarak uygun katma değer stratejileri izlemeli ve bunları uygulamalıdırlar. Bu tür çabalar genellikle maliyetli ve riskli olsa da, benzersiz avantajlara sahip yeni ürünler geliştirerek, firmaların karlarını arttırması bakımından çok önemlidir. Pazara sunulacak olan yeni ürünlerin başarılı olabilmesi ve firmanın da yenilikçilik kabiliyetinin artması için firmanın hem uygun teknolojiler kullanması hem de ürün ile ilgili olan tüm paydaşları (müşteriler, çalışanlar, rakipler, araştırma kurumları vb.) ürün geliştirme sürecine dahil etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren ve ürün geliştirme çalışmaları yapan firmaların ürün geliştirme performanslarının AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle, ürün geliştirme performansına etki eden faktörler (tedarikçilerin, kilit müşterilerin ve çapraz fonksiyonel ekiplerin ürün geliştirme prosesinde yer alması) belirlenmiştir. Sonra, bu faktörlere göre ürün geliştirme performanslarının değerlendirilmesi için bir anket formu oluşturulmuş ve bu form değerlendirmelerin yapıldığı firma yöneticileri tarafından doldurulmuştur. Anketten elde edilen veriler kullanılarak, ürün geliştirme performansına etki eden faktörlerin ağırlıklarının elde edilmesinde AHP yöntemi, ürün geliştirme performansına göre firmaların değerlendirilmesi ve sıralanmasında Gri İlişkisel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda ise firmalar ürün geliştirme performansına göre sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürün Geliştirme Performansı, AHP, Gri İlişkisel Analiz 


Keywords: